banner chuyển đổi số

Chương trình hoạt động

09:00

19

Tháng 10

Sự kiện đã diễn ra

Webinar: “Kho thông minh và các nền tảng công nghệ đột phá”

09:00

30

Tháng 09

Sự kiện đã diễn ra

Webinar: "Xây dựng và hoàn thiện bộ Smart-KPI – Linh hồn của nhà máy thông minh"

09:15

18

Tháng 05

Sự kiện đã diễn ra

Webinar: “Lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp sản xuất – ERP hay MES?”

10:30

19

Tháng 08

Sự kiện đã diễn ra

Webinar: "Chuyển đổi số trong sản xuất thông minh"

10:00

30

Tháng 09

Sự kiện đã diễn ra

Webinar: "Quản lý năng lực và lập kế hoạch sản xuất trong nhà máy thông minh"

08:30

17

Tháng 12

Sự kiện đã diễn ra

Workshop: "Nhà máy thông minh từ chiến lược tới thực thi”